HIPOKRATOVE MUDROSTI

hipokrat

Hipokrat je bio antički grčki lekar sa ostrva Kos. Smatra se utemeljivačem kliničke medicine. Sačuvano je oko 130 njegovih spisa koji su strogo naučni.

Hipokratove mudrosti:

Lečenje je stvar vremena, a u nekim slučajevima stvar prilike.

Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana.

Napravi sebi kao naviku dve stvari: pomaži, ili bar ne čini nikome štetu.

Mudar čovek treba smatrati zdravlje kao jedan od najvećih blagoslova, pa naučiti kako da u vlastitim mislima izvuče korist iz svoje bolesti.

U vremenu nailazimo na prilike, dok u prilikama ne nailazimo na vreme.

Nagle promene uvek su opasne. Svaka preteranost protivna je prirodi. Postupnost je sigurna.

Nauka je majka znanja, ali mišljenja rađaju neznanje.

Gde god se voli umetnost lečenja, tu se u isto vreme voli i humanost.

Život je tako kratak, a zanat tako opširan za naučiti.

Mnogi se dive, malo njih zna.

Svako preterivanje je protivno prirodi.

Život je kratak, sticanje znanja dugo, iskustvo varljivo, a povoljna prilika trenutna.

Isto tako morate obratiti pažnju na greške pacijenata koji često lažu o uzimanju propisanih lekova.

Ne učiniti ništa je isto ponekad dobar lek.

Važnije je znati kakva vrsta čoveka ima oboljenje, nego znati od kakve vrste bolesti čovek boluje.

Leave your comment